< TILBAGE

14: LIVET I HAVET

14: LIVET I HAVET

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Havets fiskebestande er truet af overfiskning, og samtidig udgør den menneskelige forurening af verdenshavene et stigende problem. Såfremt udviklingen fortsætter er der mere plastik end fisk i havet i 2050.

 

14.1
Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

14.2
Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

14.3
Minimering og håndtering af indvirkningen af forsuringen af havene, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

14.4
Inden 2020, skal fiskeri effektivt reguleres, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst mulig, og som minimum til et niveau, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet alt efter deres biologiske karakteristika.

14.5
Inden 2020, skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelig information.

14.6
Inden 2020, skal vise former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtteordninger, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv special- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger [c].

14.7
Inden 2030, skal de økonomiske fordele øges for små østater under udvikling og de mindst udviklede lande i forhold til bæredygtig brug af havressourcer, herunder bæredygtig forvaltning af dambrug, akvakultur og turisme.

14.a
Øge den videnskabelig viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til “the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology”, for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

14.b
Give småfiskere adgang til havressourcer og markeder.

14.c
Øge beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet i De Forenede Nationers Havretskonvention, som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer, som anført i paragraf 158 i “The future we want”.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål