Sorø Erhverv Bæredygtighedspanel

I november 2020 tilsluttede Sorø Kommune sig, sammen med 45 andre kommuner, DK2020 og påbegyndte arbejdet med klimahandleplaner. DK2020-partnerskabet stiller en fælles metode til rådighed for, at kommunerne kan udvikle sammenlignelige klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. Kommunernes arbejde understøttes af Concito og Sjællands Klimaforum – et sekretariat med den kommunalt finansierede klimakoordinator og medarbejdere fra Region Sjælland. De bistår med viden om metode, faglige valg og rammen for DK2020-planernes udarbejdelse.
I arbejdet er der fokus på, at partnerskaber og fælles udvikling er nøgleordet for at komme i mål. Der lægges derfor op til inddragelse af såvel borgere som virksomheder.

Der stilles større og større krav til, at erhvervslivet tager hul på den grønne omstilling – og generelt arbejder med at få en bæredygtig profil: ESG-afrapportering, bæredygtig profil som rekrutterings-parameter mv.

Vi arbejder ud fra devisen om, at sammen er vi stærkere.

Preben From Hansen, Formand

Laila Carlsen, Erhvervschef

Sådan arbejder Sorø Kommune og erhvervslivet sammen
om den grønne omstilling

Download

Formål med etablering
af Sorø Erhverv

Forslag og ideer

Panelet skal fremkomme med forslag og ideer til hvorledes erve stivet i Sorø Kommune kan bidrage til målsætnigen om CO2-reduktion i DK2020 handleplan.

Bindeled til erhvervslivet

Panel fremstår som bindeled mellem erhvervslivet og politiske udvalg (bl.a. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Natur, Teknik og Planudvalget samt Klima og Miljø-udvalget).

Advisory board

Panelet fungerer som advisory board for Sorø Erhverv i relation til Interregprojekt GrønBusiness.

Dialog

Panelet bidrager med input til Sorø Erhvervs “grønne indsatser”, i dialog med bæredygtighedsguide og erhvervschef. (Bæredygtighedsguide 0,5 årsvark finansieres af hhv. Sorø Kommune og Interreg projekt).

Læs mere om panelets funktioner

Funktionen varetages af bæredygtighedsguide i regi af Sorø Erhverv.

  • Panelet sammensættes af erhvervsrepræsentanter, der har særlige kompetencer i forhold til realisering af de mål, der er udstukket i DK2020 (se ovenstående områder)
  • Der skal samtidig sikres en geografisk dækning af de erhvervsmæssige lokalområder i Sorø Kommune
  • Det skal tilstræbes, at der skabes en aldersmæssig og kønsmæssige spredning i panelets sammensætning
  • Panelet er selvsupplerende

Panelet er etableret i regi af Sorø Erhverv, som et uafhængigt og upolitisk organ. Panelet skal udgøre en bred repræsentation af det lokale erhvervsliv og bestå af 8-12 personer.

Det tilstræbes, at følgende brancher/områder er repræsenteret: Industri, fødevarer, engros, produktion, bygge/anlæg, landbrug, affald, vand, forsyning samt øvrige erhverv (herunder liberale).

  • Panelet konstituerer sig ved at vælge formand og næstformand
  • Konstituering gælder for en 2-årig periode
  • Der afholdes 5-6 møder årligt af 2 timers varighed
  • Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, når det er nødvendigt
  • Der udfærdiges referat fra møderne, som fremsendes til panelmedlemmerne til intern brug

Medlemmer

Formand

Preben From Hansen, Direktør

Varig Teknik & Miljø A/S

40 27 95 28

pfh@varigteknik.dk

Næstformand

Rasmus Mørkenborg, CEO

+Nyrup Plast A/S

31 59 05 90

rasmus@morkenborg.com

Claus Rosenfeldt, adm. Direktør

Donplast A/S

40 60 30 02

cr@gde.dk

Ane Popp-Kristensen, Afdelingsleder

VKST f.m.b.a.

23 30 20 77

apk@vkst.dk

Ricco Lind Hansen, Medejer

Multi-Tech A/S

27 61 94 04

rlh@multi-tech.dk

Ole J. Andersen, Energichef

AffaldPlus I/S

26 20 60 32

oja@affaldplus.dk

Michael von Bülow, Bæredygtighedskonsulent og B leader

ESG4Business

53 53 81 18

michael@vonbulow.co

Claus Bredvig, Centerdirektør - Sorø

Hørkram Foodservice A/S

24 21 32 49

cbr@hoka.dk

Laila Carlsen, Erhvervschef

Sorø Erhverv

20 26 50 81

lbc@soroe.dk