< TILBAGE

12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det stigende pres på Jordens primære ressourcer skærper behovet for at udvikle og anvende cirkulære og ansvarlige processer, hvor råvarer genanvendes af affald.

 

12.1
Gennemføre det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre, alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingen og mulighederne i udviklingslandene.

12.2
Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.3
Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

12.4
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

12.5
Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.6
Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

12.7
Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

12.8
Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

12.a
Støtte udviklingslande i at styrke deres  videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

12.b
Udvikle og indføre værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og produkter.

12.c
Rationalisere ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, ved at fjerne markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder omlægning af beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål