< TILBAGE

16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling.

 

16.1
Alle former for vold, og voldsrelaterede dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

16.2
Der skal sættes en stopper for mishandling, udnyttelse og menneskehandel, og alle former for vold og tortur mod børn.

16.3
Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang.

16.4
Inden 2030, skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentlig reduceres, og indsatsen for tilvejebringelse af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

16.5
Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

16.6
Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7
Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

16.8
Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

16.9
Inden 2030, skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

16.10
Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

16.a
Relevante nationale institutioner skal styrkes, blandt andet gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

16.b
Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.


< TILBAGE

Vælg og klik på verdensmål